Doelgroep

De Zeshoek biedt opvang en begeleiding aan:

 • aanstaande gezinnen ( zwangerschap )
 • gezinnen met jonge kinderen ( - 6 jaar )
 • tienerouders vanaf 16 jaar.

We treden bij voorkeur zo vroeg mogelijk op in het leven van het jonge kind.

De zorg omtrent zwangerschap, geboorte en opvoeding van jonge kinderen blijft een bijzondere opdracht.


Visie

Onze hulpverlening is in de eerste plaats gericht op de cliënt en is afgestemd op de specifieke kenmerken en behoeften van iedere individuele situatie. We zien onze cliënten als actief probleemoplossende wezens d.w.z. dat we uitgaan van een samenwerkingsrelatie, een dialoog tussen 2 deskundigen, de cliënt en de hulpverlener.

We focussen ons niet op problemen. We geloven in de aanwezigheid van krachtbronnen bij de gezinsleden ( en hun omgeving )en we willen deze bronnen mobiliseren met als doelstelling het gezin sterker te maken. Dit alles in een sfeer waar fouten maken kan. We geven ruimte om te experimenteren, waarin de nadruk ligt op groeikansen en een toenemend geloof in de eigen mogelijkheden.

We werken vanuit een integrale, relationele, dynamische en existentiële mensvisie die gericht is op de volgende waarden ( Axel Liégeois ): vertrouwen, zorg bieden, autonomie bevorderen, privacy, rechtvaardigheid, waarachtigheid, gelijkwaardigheid. Naargelang de fase in de hulpverlening zullen verschillende waarden prioriteit krijgen.

In onze hulpverlening staat de zorg voor het kind centraal.

We zijn zelfkritisch en beseffen dat we zelf ons eerste werkinstrument zijn en benaderen de gasten zoals we zelf benaderd willen worden.


Doelstelling

CIG De Zeshoek vzw biedt opname en begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren zo diepgaand problematisch is, dat gezinsdesintegratie een werkelijke dreiging vormt.

De hulpverlening van het CIG beoogt structuur, stabiliteit en verbondenheid in het gezin.

De Zeshoek biedt een integrale begeleiding die oog heeft:

 • Voor de verschillende levensdomeinen ( pedagogisch, sociaal,juridisch, financieel, psychisch en administratief, huishoudelijk)
 • Voor de verschillende contexten
 • Voor tekorten en ook voor mogelijkheden
 • Voor verleden, heden en toekomst

Centraal in de begeleiding staan:

 • De zorg voor de ouder –kind relatie
 • De zorg voor de komende generatie
 • Werken naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Er is trajectbegeleiding van intake tot nazorg. Overschakelen van residentieel naar mobiel ( en omgekeerd ) is mogelijk.


Aanmelding

Verblijfsmodule (residentieel):

 • De module verblijf (steeds gekoppeld aan contextbegeleiding) is niet rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat aanmelden enkel kan via een aanmelding bij de intersectorale toegangspoort (via indienen A-doc).

Mobiel:

 • Aanmelden kan door het gezin of via doorverwijzing
 • Iedere aanvraag wordt besproken op het team, waar beslist wordt of de vraag weerhouden wordt of niet.
 • Een intakegesprek wordt steeds voorafgegaan aan de opstart van de thuisbegeleiding

Werking (residentieel)

Residentieel kunnen we 8 gezinnen opvangen en begeleiden.
Ieder gezin bewoont een appartement, hierdoor worden we in staat gesteld zorg op maat te bieden. Ieder gezin krijgt een vaste individueel begeleider en een maatschappelijk assistent toegewezen. Ook de kinderen krijgen een  kindbegeleider. Samen met het gezin zijn zij partners in de hulpverlening en geven het individueel begeleidingsplan vorm. De begeleiding wordt op vaste tijdstippen geëvalueerd.

Tijdens de eerste 3 maanden proberen we aan de hand van gezinsdiagnostische acties ( o.a. vragenlijsten, testen, … )  een beter zicht te krijgen op de gezins-  en / of opvoedingsproblemen met als doel een optimaal antwoord te bieden ( geschikt begeleidingsaanbod )  op de vraag van het gezin.

We hebben de intentie onze cliënten te leren functioneren in een gestructureerde omgeving met duidelijke grenzen. We hechten belang aan een vast dag – en weekritme. Alle medewerkers dragen hier zorg voor. 

De begeleiding wordt ondersteund door:

 • Allerhande methodieken
  • Videohometraining
  • Duplo
  • Hink Stap Sprong
  • Opvoeden enzo!
  • Doos vol gevoelens
  • Kinderklanken
  • Verteltassen
  • Educatieve spelen (opvoedingspel, relatiespel, gevoelswereldspel, ...)
 • Dag- en nachtpermanentie
 • Informele (spelletjesavond, crea, ...) en formele groepsmomenten (o.a. vormingen, oudercursussen, ...)

Kinderwerking

De kinderwerking biedt kinderopvang als de ouder afwezig is of ter ondersteuning als de draaglast te hoog is. De kinderwerkster staat in voor de specifiek kindgerichte interventies rekening houdend met de belevingswereld van het kind en met het oog op een positieve ontwikkeling van het kind.

Verblijfskost

De verblijfskost wordt bepaald aan de hand van het inkomen.


   


Werking (mobiel)

Mobiel kunnen we overgaan tot het begeleiden van 9 gezinnen in één van volgende gemeenten:

 • Overpelt
 • Peer
 • Paal
 • Balen
 • Neerpelt
 • Houthalen-Helchteren
 • Koersel
 • Olmen
 • Hamont
 • Bocholt
 • Leopoldsburg
 • Dessel
 • Hechtel
 • Meeuwen-Gruitrode
 • Ham
 • Retie
 • Lommel
 • Beringen
 • Mol
 • Meerhout

De gezinsgerichte begeleiding is integraal en gebeurt in de thuissituatie, op vrijwillige basis.

Specifiek biedt CIG De Zeshoek begeleiding rond zwangerschap, geboorte en zorg voor jonge kinderen tot 6 jaar. Broers en zussen mogen ouder zijn.

Het begeleidingsplan wordt steeds opgesteld in samenspraak met het gezin en wordt op vaste tijdstippen in de begeleiding geëvalueerd.

We maken tijdens de begeleiding gebruik van verschillende methodieken:

 • Videohometraining
 • Duplo
 • Hink Stap Sprong
 • Opvoeding enz!
 • Doos vol gevoelens
 • Verteltassen
 • Geweldloos verzet
 • Educatieve spelen (opvoedingspel, relatiespel, gevoelswereldspel, ...)
 • ...

De thuisbegeleiding is gratis.

  


Medewerkers

Om de doelstelling van De Zeshoek zo goed mogelijk te realiseren rekenen we op een gemotiveerde groep van medewerkers die samenwerken in een multidisciplinair team.

 • De staf
 • De begeleiding ( mobiel en residentieel )
 • De sociale dienst
 • De sociaal medische dienst
 • De kinderwerking

De dagelijkse werking wordt ondersteund door de logistieke dienst ( secretariaat en onderhoud ).

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.

We verwachten van onze medewerkers dat ze professioneel onderlegd zijn en kennis hebben van specifieke problematieken en denkmodellen. De Zeshoek biedt de nodige vormingskansen en motiveert en ondersteunt medewerkers door een goed personeelsbeleid en een kwaliteitsvolle organisatie.